Online ESKAERA-zaintza

Online ESKAERA-zaintza

Eskatzailea:

Inprimaki hau deskargatu, behar bezala bete, eskaneatu eta hona igo.

Deskargatu eskaera inprimakia

 

b) Filiazio, adopzio, tutoretza, harrerako zaintzaren egiaztagiria, ebazpen judiziala edo adopzioa dagoenean, ahaidetasunarena, edo laguntza-eskatzailearen eta lagundu, artatu eta zaindu beharreko pertsonaren arteko izatezko bikotea izatearena

 

 

 

d) Sarrera fiskalen egiaztapena: Pertsona Fisikoen Errenta Aitorpenaren kopia bat edo lan kontratua eta eskaera aurreko 3 hilabeteko nominaren kopia bat

 

e) Lagundu, artatu eta zaindu beharreko pertsona besteren mendeko senide bat denean, mendekotasun-ziurtagiria, eskudun administrazioak emana, non mendekotasun-maila eta maila bakoitzaren barruko azpimaila zehazten baitira, autonomia pertsonala sustatzeari eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean eta lege hori garatzen duten arauetan aurreikustakoaren esparruan

 

f) Lagundu, artatu eta zaindu beharreko pertsona desgaitasun edo %33ko edo gehiagoko dibertsitate funtzional aitortu bat izanez gero, hori egiaztatzen duen ziurtagiria

 

 

g) Eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, non adierazten baita bete egiten direla aginduaren 7. artikuluaren b) eta e) baldintzak

Inprimaki hau deskargatu, behar bezala bete, eskaneatu eta hona igo.

Deskargatu eskaera inprimakia

Protección de datos personales

Protección de datos de carácter personal

  • Responsable del tratamiento: Zestoako Udala, Foru Plaza 1 – 20740 Zestoa (Gipuzkoa)
  • Responsable del tratamiento: dbo@zestoa.eus
  • Objetivo: Gestionar la información personal derivada de la gestión necesaria de las ayudas y subvenciones a conceder por el Ayuntamiento a personas físicas.
  • Legitimación: Artículos 8.1 y 8.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y de Garantía de Derechos Digitales: Tratamiento de datos por obligación legal, interés público y actuación de los poderes públicos.
  • Destinatarios de las comunicaciones: Los datos podrán ser comunicados a la Seguridad Social, a las administraciones tributarias competentes y a otras administraciones públicas competentes en la materia.
  • Derechos: derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y limitación, tal y como se indica en la información adicional. Y presentar reclamación ante la Agencia Vasca de Protección de Datos.
  • Información adicional: puedes consultar información adicional y detallada sobre la protección de datos en nuestra web.