Agenda

Etxe­bizi­tzak aloka­tzeko diru-lagun­tzak eskatzeko eta jaso­tzeko araudia

Ordenantzaren hasierako onarpena eta jendaurreko epearen irekiera.
04 AGO 11 AGO

ZESTOAKO UDALA

 

AYUNTAMIENTO DE ZESTOA

Iragarkia

 

Anuncio

Zestoako Udalak, 2016ko uztailaren 28an egindako Osoko Bilkuran, etxe­bizi­tzak aloka­tzeko diru-lagun­tzak eskatzeko eta jaso­tzeko oinarri arau­tzaile orokorrei hasierako onarpena eman zion.

 

El Ayuntamiento de Zestoa, en sesión de Pleno de 28 de julio de 2016 acordó aprobar con carácter inicial las bases generales para la solicitud y concesión de ayudas económicas para el alquiler de vivienda en el municipio de Zestoa.

 

 

 

Apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Toki Araubidearen Oinarriak arau­tzen dituenak, 49. artikuluan xedatutakoaren arabera, erabakiaren eta jendaurreko epearen berri ematen zaio jendeari. Horrela, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den egunaren biharamunetik hasita, 30 laneguneko epea izango dute herritarrek, egokiak irudi­tzen zaizkien alegazio edo erreklamazioak egiteko.

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, el acuerdo adoptado y el expediente al efecto instruido, se someten a información pública por un periodo de 30 días hábiles contados a partir del siguiente hábil al de la inserción de este anuncio en el Boletin Oficial de Gipuzkoa, a fin de que cualquier ciudadano pueda presentar las reclamaciones y alegaciones que estime oportunas.

Erreklamazio eta alegazio horiek, Udaleko Erregistroan aurkeztu behar dira (jendaurreko orduetan) eta Udal Batza­rrari zuzenduko zaizkio, hura baita erabakia har­tzeko organo eskuduna.

 

Dichas reclamaciones y alegaciones se presentarán en el Registro de este Ayuntamiento (en horario de oficina) y se dirigirán al Ayuntamiento Pleno como órgano competente para su resolución.

Jendaurreko epea igaro ondoren, inolako erreklamazio edo iradokizunik aurkezten ez bada, ordura arte behin-behinekoa zen akordioa behin-betiko onartu­tzat hartuko da, horretarako Udalak berariazko akordiorik hartu beharrik gabe.

 

En el caso de que en el plazo señalado no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin que por el Ayuntamiento Pleno deba adoptarse al efecto un nuevo acuerdo.